Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

sago•fonto

ARTOGIS a/s har offentliggjort sago•fonto® data- og digitaliseringsplatformen som et OS2-godkendt open source-produkt. Produktet er offentliggjort på AGPL (Affero General Public License) 3.0 licensen via GitHub (https://github.com/artogis/sagofonto-hepwat).

Produktet skal til enhver tid som minimum efterleve OS2s produktniveau 1 og produktet er oprettet i OS2s porteføljeoversigt som et OS2 godkendt produkt. Det er leverandørens pligt at sikre efterlevelse af OS2s governance med bistand fra OS2s sekretariat.

 

Løsningens formål

sago•fonto® platformens to produktlinjer DataIntegrator og DataWareHouse (herefter benævnt ”PRODUKTET”) er udviklet med et betragteligt tilskud fra Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) i forbindelse med gennemførelse af MUDP fyrtårnsprojektet HEPWAT i regi af Assens Forsyning.

PRODUKTET er i april 2019 offentliggjort som open source (i modsætning til sago•fonto® platformens GIS-produktlinje, der indtil videre fortsætter som ”closed source”). PRODUKTET er tilgængeligt uden bindinger til ”closed source” software.

PRODUKTET har overordnet til formål at skabe en omkostningseffektiv, fleksibel og åben integration mellem alle former for fællesoffentlige datakilder/portaler, virksomhedssystemer og tilhørende databaser/datagrundlag, cloud-baserede løsninger, IoT-devices m.fl.

Konkret opfyldes dette formål ved at tilbyde en platform, hvis integrerende funktionalitet (produktlinjen DataIntegrator) bygger på datarobotter. Læs evt. mere herom her: http://www.artogis.dk/produkter/sago-fonto-dataintegrator-produktlinjen/

 

PRODUKTET kan med andre ord beskrives som en ”data-logistikcentral”, der via de nævnte datarobotter håndterer en bred vifte af datastrømme. Med datastrømme menes hele værdikæden fra datafangst over transport, konsolidering, validering og beregninger til lagring og udstilling.

Desuden kan der tages afsæt i sago•fonto® platformens DataWareHouse produktlinje, hvis hovedformål er at sikre brugere af data (fra mange forskellige datakilder) en overskuelig adgang til en eller flere centrale/fælles datawarehouses. Indholdet af disse tilvejebringes og administreres sædvanligvis af en DA/DBA-funktion i brugerorganisationen, og afstemmes efter de enkelte brugergruppers behov for data i relation til den daglige opgaveløsning. Læs evt. mere herom her: http://www.artogis.dk/produkter/sago-fonto-datawarehouse-produktlinjen/

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen binding mellem PRODUKTET og sago•fonto® platformens GIS produktlinje (der er ”closed source”), og at der ikke er andre ARTOGIS produkter, der er en forudsætning for PRODUKTETs anvendelse.

PRODUKTET kan således umiddelbart anvendes af f.eks. tredjeparts BI- eller GIS-systemer, da data fra PRODUKTETs Datawarehouse udstilles som rest-services.

 

Værdiskabelse

PRODUKTET er en universel data- og digitaliseringsplatform, der giver kunderne grundlag for at skabe værdi via følgende fordele:

  • Høj omkostningseffektivitet (qua open source & datarobotter) – bl.a. fordi
    • Selve platformens teknologi-fundament er gratis
    • Datarobotter frigives som open source = integration betales kun en gang
    • Årligt millionpotentiale for samfundet, hvis alle benytter denne metode til at skabe integration mellem datakilder (frem for at købe ”datatransport-programmer” med henblik på adgang til forskellige datakilder, uanset om disse er fællesoffentlige portaler, IoT-clouds eller der er tale om virksomhedernes egne systemer)

 

Licensvilkår og kreditering

PRODUKTET offentliggøres på AGPL (Affero General Public License) 3.0 licensen. https://opensource.org/licenses/AGPL-3.0

ARTOGIS a/s har skriftligt over for OS2 garanteret, at der ikke siden hen vil ske en ”closing” af kildekoden til PRODUKTET, eller ændring af PRODUKTETS licensvilkår i øvrigt.

sago•fonto® logoet skal være på alle produkter, løsninger og afledte værker baseret på PRODUKTET, som anerkendelse af de specialister, der har skabt PRODUKTET.

ARTOGIS opretholder ophavsretten til sago•fonto® platformen, herunder PRODUKTET.

Såfremt PRODUKTET eller ARTOGIS ikke lever op til OS2 retningslinjer, har OS2 pligt til skriftligt at gøre ARTOGIS opmærksom herpå.

Hvis ARTOGIS ikke inden for 30 dage skriftligt garanterer at ville rette op på forholdene inden for en eksplicit oplyst frist, er OS2 berettiget til at trække PRODUKTET ud af OS2’s produktportefølje

 

Kildekode og dokumentation

Kildekoden er offentliggjort på Github https://github.com/artogis/sagofonto-hepwat

Dokumentation er offentliggjort i samme github repository.

 

Hvilken hjælp kan man få?

ARTOGIS tilbyder brugere af sago•fonto® data- og digitaliseringsplatformen at tegne en servicekontrakt (klippekort-basis). Dermed fås adgang til konsulentbistand til installation, opsætning, opsætning / vedligehold af løsninger, drift, uddannelse, support m.m.

Konsulentbistand leveres efter nærmere aftale for så vidt angår vilkår og priser, der så vidt vides er i overensstemmelse med markedstraditionerne.

Endvidere tilbydes egentlige driftsaftaler (for drift i kundernes eget it-miljø) samt vedligeholdsabonnement på sago•fonto® platformen.