Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

OS2Indberetning har etableret grundlaget for arkitekturen og deltagelse

Kørsel- og ferieindberetnings løsningen OS2indberetnig afholdte i denne uge en arkitekturdag, hvor rammerne for produktet skulle drøftes. Deltagerne kom med deres anbefalinger til en arkitektur og governance af OS2indberetning. En struktur og et sæt anbefalinger der kommer til at skabe grundlag for den videre professionalisering af OS2, og som vil fungere som vejledende governancestrategi for eksisterende OS2 produkter og nye. Fællesskabets evne til co-creation demonstrerer samtidig sin værdi gennem fællesskabets åbne kodeks om udveksling af viden, kunnen og muligheder, hvor ét produkts resultater deles med andre, og kan bruges som vejledende rammer for andre og kommende OS2-produkter.

Repræsentanter fra kommunerne og leverandører var mødt talstærkt op til arkitekturdagen for OS2indberetning, hvor arkitekturen ivrigt blev drøftet, og en vejledende ramme og struktur blev aftalt. Fremmødet og debatten viste at emnet arkitektur og governance tages seriøst af alle involverede. Der blev som ved OS2’s leverandørworkshop i sidste uge bragt mange relevante emner på banen af deltagerne. Alt sammen kommer til at indgå i formgivningen af OS2’s fremtidige rolle og praksis.

”En vigtig konklusion: Bred enighed om, at et fælles styrende organ, og fælles standarder/retningslinjer er nødvendige, for at samarbejdet om et produkt kan udfolde sit fulde potentiale”.

Der var samtidig en bred forståelse og enighed om, at den efterspurgte styring og governance koster ressourcer og mandskab, samt at der er behov for at kunne frikøbe ressourcer, som kan dedikeres til OS2produktet. En stærk og solid forankring og governance af  produkterne i OS2 er også nødvendig for at løfte produktets potentiale, og det blev påpeget at det kræver en stærk og kompetent samarbejdspartner i OS2.

Principper for overordnet it-arkitektur, modning og konsolidering af eksisterende kode.

Den hidtidige arkitektur af indberetningsløsningen blev diskuteret. Hvordan ser den ud nu, og hvordan bør den se ud i fremtiden? Er en mulig løsning er et modulbaseret system, med løse koblinger og klare standarder? Måske en arkitektur der helt eller delvist er baseret på microservices (systemer som f.eks. netflix og spotify er opbygget baseret på microservices, hvilket betyder enkelte komponenter kan tages ud af drift uden at påvirke resten af systemet). Emnet blev hurtigt et overordede tema: Hvordan kan et modulbaseret it-system være grundlaget for en fleksibel løsning af enkelte løstkoblede komponenter, der kommunikerer via API’er? Ydermere var bedre datavalidering samt at udfærdige en upgrade path også vigtige enmer. Et roadmap for opgradering og vedligeholdelse af den software, som løsningen baserer sig på og selve løsningen. Sådan at når en af disse grundlæggende softwareløsninger bliver opdateret, undgår vi i fremtiden et behov for ’big bang’ opgraderinger, hvor alt skal opdateres og evt. tilpasses helt ny teknologi. I OS2’s model vil brugen af containers (f.eks. Docker), som en måde at sikre og distribuere løsningen, være en fordel. Der var på mødet bred enighed mellem udbyder og leverandørerne om, at OS2-løsningerne bør komme i en samlet container, der sikrer at løsningen fungerer optimalt på alle brugerflader, og at produktet altid er opdateret til optimal brug.

Udlevelse af fler-leverandør-strategi

Et andet overordnet tema for dagen var rammerne til en fler-leverandør-strategi, hvor vi får en arkitektur, der understøtter, at flere leverandører bidrager til løsningen. Behovet var affødt af konkrete erfaringer med OS2indberetning, hvor systemarkitekturen har givet udfordringer i forhold til at koble kørsels- og ferieindberetning sammen på grund af forskellige kodestandarder. Udviklerleverandøren af OS2indberetning, Miracle, beskrev derfor vigtigheden af et godt test setup. Både automatiske tests, men også de visuelle og manuelle tests for at validere kvaliteten af produktet.

Det kom frem, at der er behov for, at OS2 stiller større og mere kvalificerede krav til leverandøren, og at disse krav er tydeligt definerede ud fra en fælles tankegang og ramme. Hurtigt affødte dette bred enighed om, at der skal laves en strategi og en arkitekturgruppe omkring løsningen, sammen med en mindre og mere udførende koordinationsgruppe, som kan suppleres med en større beslutningsdygtig koordinationsgruppe. Her blev det anbefalet at udpege et core-team med en gatekeeper funktion, der kan fortage review af koden baseret på fælles retningslinjer der sikre kvaliteten. Core-teamet kan samtidig være et vejledende organ, der ved kommende projekters opstart, kan sikre de fælles standarder. Ved at inddrage gatekeeper tidligt i processen, sikrer vi at kodekvaliteten er i orden fra begyndelsen. Der anbefales samtidig en fælles standard for produktudviklingen, der kan give mere præcise estimater fra leverandørernes side. En standard hvor det er tydeligt hvilke kvalitetskrav leverandøren skal efterleve. Hermed kan ekstraomkostninger som det f.eks. er set i førnævnte erfaring med ferie- og kørselsindberetning, undgås.

Resultaterne fra dagen er med til at sikre en solid organisering omkring produktet OS2indberetning, og den kommende tilslutningsaftale, der skal sikre det økonomiske fundament, som gør det muligt at vedligeholde, dele og udvikle produktet.

 

OS2 og OS2indberetning er dermed et skridt videre med at skabe den governance og arkitektur af det offentliges open source produkter, og et skridt videre i at kunne skabe rammer og rum, for effektiv deling mellem kommunerne og det offentliges it-systemer.

 

 

Foto: Adrian Berg, Commons Lisensed