Samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige.

It-leverandører: Det Offentlige Digitaliseringsfællesskab OS2 bør sætte standarden for fremtidens offentlige it-projekter

Billedtekst: Danske It-leverandører samlet til en heldags udviklingsworkshop om hvordan leverandørerne og OS2 kan få mest ud af samarbejdet, og hvordan leverandørenes viden og ideer kan komme i spil

OS2’s leverandører mener at OS2 bør være en organiserende enhed der skaber overblik, viden og muligheder for fremtidens offentlige IT-projekter. Leverandørerne var samlet til en workshop for at finde frem til OS2’s nye fokus der skal skabe grundlaget for fællesskabets fremtidige måde at udvikle fælles løsninger på fælles udfordringer.

Det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 samarbejder tæt med sine leverandører og samarbejdspartnerer, og derfor var OS2's leverandøere samlet for at udvikle strategien for samarbejdet. Tiltag som de gerne ser udmønte sig i en række vejledninger, der beskriver fællesskabets leveregler. Leveregler der sætter leverandørerne i stand til at skabe it-systemer i det offentlige, der kan kommunikere med hinanden, og gøre det nemmere for kunden at samarbejde. Det kan virke modstridende i forhold til open source, at der er regler, men selv inden for et åbent fællesskab er det nødvendigt, at kunne tale samme sprog for at kunne kommunikere. Vejledningerne fungerer mere som udgangspunkt for et samarbejde, end som regler der skal diktere en relation. For i et åbent fællesskab byder alle ind med det de er bedst til – og ikke det de skal. Det handler om at i fællesskab definere hvornår et projekt eller en opgave er færdig, sådan andre også ved hvordan og hvornår, det er muligt at byde ind i et projekt, man ikke selv har igangsat.   

Debattens hovedemner kunne hurtigt inddeles i to temaer; governance af OS2 hvor der skal tages mange principielle beslutninger, og udfordringen i at kommunikere og udbrede OS2’s værdigrundlag til kommunerne og de offentlige myndigheder.

 

Code of conduct, governance

It-leverandører efterspørger governance af fremtidens projekter. Både i kodningen og kvaliteten, men også i form af vejledninger til hvilke specifikationer fremtidens it-projekter skal opfylde, for at det er muligt at udvikle de standarder, alle kan bygge videre på. Spørgsmålet om hvordan projekterne modnes og kvalitetssikres førte naturligt viderer, til hvordan der bliver sikret ensartede standarder, som sørger for at it-infrastrukturen, kan være klar, til at alle leverandører kan bidrage med at opbygge it-systemerne via mindre komponenter, der kan tilpasses og videreudvikles til yderligerer behov.

Det handler om at gøre tingen rigtigt fra start. Om at skabe ensartede it-arkitekturrammer for kode dokumentation, UX og test, og at have nogle definitioner der tydeliggør hvordan en ny it-løsning skabes i OS2fællesskabet samt hvilken værdi det giver. Hvilket henledte opmærksomheden på en business case der demonstrerer værdikæden i open source produkter og forretningsmodellen i et OS2 projekt.

Leverandørerne var dog opmærksom på deres eget ansvar, og mange foreslog et princip hvor leverandøren af en it-løsning efterfølgende forpligtiger sig, ud over code of conduct, til at rådgive om kvalitet, foranalyse, governance osv. på deres løsning. Samtidig blev nødvendigheden af at OS2 i fremtiden træder i karakter, som det sted hvor den offentlige digitalisering udspringer tydelig, da det belv understreget at der er brug for et gennemgående organ der kan løse opgaven. Et organ som regeringspartiet LA’s IT-ordføre, Danny K. Malkowskis allerede har argumenteret for. En øvelse der kræver et stærkt forretningsgrundlag hos OS2. Et grundlag der kan løfte opgaven som det åben offentlige digitaliseringsfællesskab.

 

Kommunikation

En af de store udfordringer er at kommunikere OS2 værdierne, og de store fordele ved principperne i open source og OS2fællesskabet. Ikke at fordelene ikke er åbenlyse nok, eller er for komplekse. Men at kendskabet til principperne og værdigrundlaget i open source, og det økosystem der ligger bag ikke er udbredte nok, og langt hen ad vejen stadig bliver sat i forbindelse med hackere, hvor man ikke kan forvente et færdigt produkt. Det er en generel misforståelse der er opstået, gennem den måde open source startede ud fra et ønske om at have et alternativ til de store universelle IT-pakker såsom styresystemer og kontorpakker.  

Men principperne bag open source er ingen hindring for hvor godt et program er udviklet. Det er stadig dygtige og professionelle virksomheder, der kun er interesseret i at skabe en så solid løsning som muligt. Det offentlige bestiller stadig it-løsningerne hos etablerede leverandører, men i stedet for at lade leverandøren eje produktet og kunden kun får en licens, er det offentlige nu selv ejer af produktet, og kan i OS2fællesskabet dele og udveksle resultaterne.

Leverandørerne oplever også at de offentlige institutioner, kunden, har behov for at forstå forretningsmodellen i open source og det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2. De efterspørge derfor kommunikation og information om økosystemet i OS2 og i et OS2 produkt. Gerne gennem møder, workshops, artikler, videndeling, fortællinger og andre informative aktiviteter der kan understøtte leverandørens salg, samarbejde, og udvikling med kunden. Tiltag der kan være med til at virkeliggøre et potentielt nyt produkt med nye samarbejdspartnere.

 

Regler vs. Retningslinjer

Midt i mellem governance og kommunikation ligger retningslinjer og vejledninger, der gør et fællesskab i stand til at skabe og dele i fællesskabet. Et hvert fællesskab har brug for et fælles sprog for at kunne kommunikere og forstå det samme ved det samme. Begreber som økosystem, open source og governance bliver internt i fællesskabet betragtet og italesat fra forskellige positioner, enten som kunde, leverandør, arkitekt eller projektleder. Alle taler om begreberne ud fra deres eget perspektiv, deres eget ’økosystem’. Men for at kunne forstå og kommunikere med hinanden, hvilket i øvrigt gælder både for den mellemmenneskelige kommunikation, men selvfølgelig også for komminikationen mellem it-systemer, er man nødt til at udvikle et fælles sprog og standarder for kommunikationen. Dette er endda endnu mere vigtigt i et åbent fællesskab at have et sæt spilleregler, der vejleder brugerne i fællesskabets ’best practice´.

I open source løsninger er der behov for et sæt retningslinjer der beskriver mulighederne et open source produkt, og hvordan det indgår i et open source økosystem system. I et open source fællesskab er der samtidig brug for vejledninger, i hvordan der skal samarbejdes, og hvordan der skal deles, for at alle kan benytte sig af tilbuddet. Leverandørerne efterspurgte derfor vejledninger, anbefalinger og viden fra OS2, der gør det nemmere at dele og at informere om forretningsmodellen i et OS2 produkt. En forretningsmodel der fordre samarbejde og tilbyder at de offentlige myndigheder kan dele regningen mellem sig.  

 

Vi vil gerne have dine input også selvom du ikke kunne deltage i workshoppen. Så er du leverandør kan du besvare vores spørgeskema her.

 

---

Bilag

PDF icon os2_leverandoerworkshop_-_dokumentation.pdf